លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

ពត៍មានលម្អិតផលិតផល

Samsung Galaxy S8+

តម្លៃ : $ 819

លេខកូដ :

Brand : Samsung
Internal Memory : 64GB
SIM : 2
Warranty : 1 Year Warranty
Color : Black Blue Gold Gray Silver