លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

ពត៍មានលម្អិតផលិតផល

JBL EON ONE

តម្លៃ : $ 900

លេខកូដ :

 Features

 • Proven JBL Professional sound quality
 • Patent-pending linear-array configuration (six 2” HF drivers) offers exceptional sound coverage
 • Unobstructed 10” bass-reflex subwoofer for accurate low-frequency response
 • Bluetooth connectivity for streaming audio from your mobile device
 • Powerful 6-channel mixer with easy-to-use controls
 • 380 watts of power, 118 dB max SPL for clear, detailed audio
 • Carry the entire system with one hand, set up in seconds
 • Perfect for live music, conferences, events and more
 • 3 listening positions for different environments

Speaker and Amplifier:

 • Unobstructed 10″ woofer with 6x 2″ Drivers
 • Max SPL Output: 118 dB (peak)
 • Class D amplifier: 250W LF + 130W HF

6 Channel Mixer:

 • Channel 1-2 with bass, treble, reverb, mic/line selector, and combo 1/4″ phone and XLR input
 • Channel 3/4 with 1/4″ balanced TRS jacks (stereo) or pair of RCA jacks (stereo)
 • Channel 5/6 with 1/8” (3.5mm) input jack for portable electronics, or Bluetooth audio streaming
 • Stereo monitor outputs
 • Weight:40.8 lbs (18.5 kg)