លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

កុំព្យូទ័រ

MSI GL62 6QE | Special Price!

MSI GL62 6QE | Special Price!

$ 725
 • Intel i7-6700HQ 2.6Ghz Max 3.5GHz
 • RAM : 4GB DDR4 = 8GB = $30
 • HDD : 1TB = 1,000GB
 • 15.6″ Full HD (1920×1080)
 • Optical Drive: DVD-RW
 • VGA 1 : Intel HD Graphics 530
 • VGA 2 : NVIDIA GTX 950M Upto 6GB 
 • 6 Cells 5225mAH Battery
 • Windows 10 Pro Recommendation
 • Weight : 2.1 Kg | Color : Black
 • Free MSI (Backpack,T-Shirt) + KeyProtect
 • Wireless Mouse + Pad + 16GB (USB3.0)
 • Code: I2601I700B2
MSI GL62 6QE | Special Price!

MSI GL62 6QE | Special Price!

$ 695
 • Intel i7-6700HQ 2.6Ghz Max 3.5GHz
 • RAM : 4GB DDR4 = 8GB = $30
 • HDD : 0.5TB = 500GB
 • 15.6″ Full HD (1920×1080)
 • Optical Drive: DVD-RW
 • VGA 1 : Intel HD Graphics 530
 • VGA 2 : NVIDIA GTX 950M Upto 6GB 
 • 6 Cells 5225mAH Battery
 • Windows 10 Pro Recommendation
 • Weight : 2.1 Kg | Color : Black
 • Free MSI (Backpack,T-Shirt) + KeyProtect
 • Wireless Mouse + Pad + 16GB (USB3.0)
 • Code: I2601R700B1
MacBook Pro Z0SH-MLH4231-BH

MacBook Pro Z0SH-MLH4231-BH

$ 669
 • 2.9 GHz Intel Core i7 Quad-Core
 • RAM : 16GB of 2133 MHz
 • HDD : 2TB PCIe SSD
 • 15.4″ 2880 x 1800 Retina Display
 • VGA : AMD Radeon Pro 460 4GB GDDR5
 • Touch Bar | Touch ID Sensor
 • 4 x Thunderbolt 3 (USB Type-C) Ports
 • Weight : 1.81 Kg | OS: macOS Sierra
 • Note : Coming Soon | Booking Only
 • Code: U10124299B