លេខទំនាក់ទំនង

+(855) 70 94 94 99
+(855) 70 39 51 03

លក់ទំនិញអនឡាញផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេស ដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ។

Microlab T10
JBL Xtreme
1:22 JBL Charge 3
JBL និង Harman
  • 1476867998_pc .jpg
  • 1476868147_watches-1.jpg
  • 1476868334_phone.jpg
  • 1474165819_t1055555.jpg

ទំនិញពេញនិយម

Result Pages:

JBL Xtreme

270 $

JBL Charge 3

160 $

Xiaomi Mi 4 16GB (លក់ដាច់)

159 $

Microlab T10

99 $

ទំនិញថ្មីៗ

Result Pages:

Xiaomi Mi5 មួយទឹកលក់តម្ចាស់

250 $

Samsung Galaxy J7

280 $

iPhone 5 16GB (លក់ដាច់ណាស់)

138 $

iPhone 5s 16GB

180 $